Předdynastické období

Předdynastická doba je první období dějin starověkého Egypta, které začíná závěrem pravěku a končí sjednocením země. Egypt podle tradice sjednotil král Narmer. Předdynastickou dobu můžeme zařadit mezi roky 5300 – 3000 př. n. l.

Daleko v Západní poušti byly nalezeny pazourkové čepele, dřevěné srpy a jiné nástroje na lov, i na zpracování obilí. To dokládá nejen první pokusy o zemědělskou výrobu, ke které došlo již ve 13. tis. př. n. l. ale také fakt, že v této době bylo Egyptské podnebí a přírodní podmínky docela jiné, než jak jej známe dnes. Vlhké, příznivé klima bylo tenkrát i tam, kde je dnes jen vyprahlá poušť.

Klimatické změny, které nastaly koncem neolitu, způsobily vysušení západní oblasti a vznik pouště. To donutilo tehdejší obyvatele k přemístění se do území, kde jsou příznivější podmínky pro život, tedy do údolí Nilu. Právě díky tomu vznikla centralizovaná společnost s rozvinutým zemědělstvím a hierarchickými společenskými vrstvami. Kmeny se postupně spojují ve větší společenství, často také z důvodu větší obranyschopnosti.  Postupně tak vznikají dvě země – Horní Egypt v nilském údolí a Dolní Egypt v nilské deltě, které budou zanedlouho spojeny v jedno království.

Nejvíce archeologických nalezišť z tohoto období se nachází v oblasti Horního Egypta. V oblasti nilské delty je obtížné provádět vykopávky, jelikož sídla a památky byla postupně překryta novými a novými vrstvami bahna při každoročních záplavách na řece Nil. Mezi hlavní nálezy této doby patří leštěné hliněné nádoby, světlejší keramika baňatějších tvarů s tmavými červenohnědými malbami spirál nebo lodí.

Již v této době Egypťané znali zpracování mědi, do roku 6000 př. n. l. se v údolí Nilu objevilo organizované zemědělství. V té době Egypťané chovali dobytek a také stavěli rozlehlé budovy, okolo roku 4000 př. n. l. se používala také malta.

Podle archeologických výzkumů se vývoj Egypta na konci pravěku lišil od ostatních zemí starověkého Předního Východu. V Egyptě nevznikaly opevněné městské státy s hustým osídlením, které přináší příznivé podmínky pro hospodářský vývoj, jako tomu bylo v Mezopotámii.

V Nilském údolí se vystřídalo několik kultur – kultura el-Omari, Merimdská kultura, Fajjúmská kultura, kultura Maadí, Badárská kultura a snad nejvýznamnější, Nakádská kultura.

Některé existovaly na různých místech současně a vzájemně se ovlivňovaly. Již v této době měli tehdejší obyvatelé nilského údolí obchodní styky s okolními oblastmi, hlavně s Palestinou.

Chronologie historických období